Potęgometria

Potęgometria – co to jest i czemu służy?

Osoby zajmujące się badaniem stosunków międzynarodowych, relacji między państwami oraz ogólną sytuacją geopolityczną, określają w swoich wypowiedziach pozycję poszczególnych krajów jako silną lub słabą. Dziedzinami, które zajmują się obiektywnym pomiarem siły państw jest potęgonomia oraz potęgometria. Czym właściwie się różnią?

Potęgonomia jest nauką, która skupia się wokół potęgi jednostek politycznych, takich jak: państwo, sojusze, ugrupowania polityczne. Bada ich siłę w stosunkach międzynarodowych – odkrywa ich istotę, klasyfikuje jednostki polityczne pod względem profilu potęgi, definiuje przejawy potęg politycznych. Z kolei potęgometria to nauka związana z modelowaniem i pomiarami potęg – jest dyscypliną niejako wynikającą z potęgonomi i bezpośrednio z nią związaną.

Analogia do nazw innych nauk

W nazwie swojej potęgometria zawiera połączenie dwóch słów: “potęgi” oraz “pomiaru” – widać w tym wyraźnie analogię do nazw innych nauk, które zbudowane są na tej samej zasadzie. Podobieństwa więc widzimy np. w “psychometrii”, która opiera się na pomiarach zjawisk psychicznych, czy w “biometrii” – nauce opartej na statystykach matematycznych, badającej zmienność cech populacji żywych organizmów.

Istnieje jednak pewna zasadnicza różnica między potęgometrią a wspomnianymi naukami – pomiary zawsze są związane z określonymi jednostkami miar wielkości, które są mierzone: operacje pomiarowe prowadzone są na kilogramach, sekundach, amperach itp. Inaczej jest w potęgometrii, czy w naukach społecznych w ogóle: tu nie ma wyraźnych jednostek, jednak istnieją pewne elementy, które brane są pod uwagę w ocenie ogólnej siły państwa.

Co stanowi o sile państwa?

Siłą państwa jest suma wszystkich zasobów, którymi dysponuje. Są to czynniki materialno-energetyczne, społeczne i kulturowe, które wpływają na sposób realizacji interesów państwa oraz jego sukcesy, a także realizację celów narodowych.

Składniki siły państwa

Na siłę państwa składają się elementy narodowe (geografia, zasoby, ludność) oraz socjalne (ekonomia, polityka, wojsko, informacje oraz psychologia). Nie bez znaczenia pozostają również czynniki geograficzne, takie jak: położenie geograficzne, klimat oraz topografia, które odgrywają bardzo dużą rolę w procesie zdobywania siły/pozycji danego państwa.