Układ konsumencki – pomoc dla osób zadłużonych

Układ konsumencki jest alternatywą dla ogłoszenia upadłości, która pozwala dłużnikowi zawrzeć porozumienie z wierzycielami. Ważne jest, aby większość wierzycieli zaakceptowała tę propozycję, a sąd ją zatwierdził. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej układ ten umożliwia zachowanie części majątku przez dłużnika. Jest to też bardzo ważne rozwiązanie w kontekście spłaty kredytu hipotecznego.

Na czym polega układ konsumencki?

Dzięki układowi konsumenckiemu dług jest spłacany w ratach, które odpowiadają zarobkom dłużnika. Dlatego też sukcesywna spłata długu jest możliwa, gdy dłużnik ma stabilne źródło dochodu wystarczające do pokrycia kosztów postępowania sądowego oraz spłaty zobowiązań.

W tym procesie nadzorca sądowy pełni kluczową funkcję, zastępując syndyka. To on nadzoruje całą procedurę, pomaga dłużnikowi w przygotowaniu propozycji układowej i organizuje spotkania z wierzycielami. Aby układ został zaakceptowany, większość wierzycieli musi wyrazić na to zgodę, a suma ich wierzytelności powinna stanowić co najmniej dwie trzecie całkowitej kwoty zadłużenia dłużnika.

Ważne jest, że sąd może zakończyć postępowanie w przypadku niewywiązania się dłużnika z ustaleń sądowych lub w sytuacji, gdy dłużnik straci pracę i będzie miał trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Proces spłaty zobowiązań odbywa się za pośrednictwem nadzorcy sądowego, który otrzymuje raty od dłużnika i przekazuje je wierzycielom.

Maksymalny czas trwania układu konsumenckiego wynosi zazwyczaj 5 lat, chociaż może być wydłużony, szczególnie jeśli długi są zabezpieczone, np. hipoteką, i wierzyciel wyrazi na to zgodę.

Układ konsumencki a kredyt hipoteczny

Główną zaletą układu konsumenckiego jest ochrona majątku, co jest bardzo ważne zwłaszcza w przypadku osób, które utrzymują regularne wpłaty w ramach kredytu hipotecznego, ale mają trudności ze spłatą innych zobowiązań finansowych, jak np. pożyczki gotówkowe. Dodatkowo układ ten zapewnia ochronę przed procesami egzekucyjnymi na okres nawet do trzech miesięcy i gwarantuje ochronę przed zerwaniem umów na ten sam okres.

Etapy układu konsumenckiego

Procedura układu konsumenckiego przebiega etapami. Pierwszym krokiem w procesie jest złożenie formalnego wniosku do sądu o wszczęcie postępowania. Następnie sąd podejmuje decyzję w ciągu kilku miesięcy, czy otworzyć postępowanie, czy też nie. Jeśli decyzja wskazuje na otwarcie postępowania, następnym etapem jest przygotowanie propozycji układowych oraz spisu wierzytelności.

Po sporządzeniu propozycji układowych dochodzi do negocjacji warunków układu z poszczególnymi wierzycielami. To etap, na którym strony starają się osiągnąć porozumienie w kwestii spłaty zobowiązań. Kolejnym ważnym punktem jest zgromadzenie wierzycieli, które prowadzi nadzorca.

Ostatecznym etapem jest uzyskanie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu. Decyzja ta stanowi formalne potwierdzenie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami, co zamyka proces układowy zgodnie z zatwierdzonymi warunkami. W przygotowaniach do złożeniu wniosku o układ konsumencki nieoceniona może być pomoc kancelarii finansowej.

 

 

Artykuł sponsorowany.