szkolenia prawnicze

Radca prawny i adwokat – czy mogą prowadzić szkolenia prawnicze?

Prowadzenie szkoleń prawniczych to jeden z popularnych sposobów na promocję kancelarii. Wiele spółek prawniczych decyduje się na organizowanie szkolenia, ponieważ jest to najszybsza droga do tego, by skutecznie przekonać swoich odbiorców i potencjalnych klientów o posiadanej wiedzy i doświadczeniu zatrudnianych w danej kancelarii prawników. Oprócz szkoleń prawniczych, również konferencje i sympozja to wydarzenia, na których chętnie wypowiadają się radcy prawni i adwokaci. Niejednokrotnie podkreśla to prestiż danej spółki.

Świadczenie pomocy prawnej a szkolenia prawnicze

Niemniej, według Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego kancelaria radcy prawnego czy też spółka prawnicza, której wspólnicy to radcowie prawni i/lub adwokaci, nie mogą prowadzić działalności wykraczającej poza świadczenie pomocy prawnej.

Zakres „świadczenia pomocy prawnej” określa Ustawa o radcach prawnych, w której czytamy, że jest to udzielanie porad prawnych, przygotowywanie prawnych opinii, projektów aktów prawnych, a także reprezentowanie klientów przed urzędem i/lub sądem w roli obrońcy lub pełnomocnika prawnego. Również zgodnie z Prawem o adwokaturze, kancelaria adwokacka może wyłącznie świadczyć pomoc prawną rozumianą identycznie, jak powyżej.

Z przytoczonych dokumentów wynika więc jasno, że prowadzenie szkoleń nie mieści się w zakresie pomocy prawnej świadczonej klientom kancelarii i tym samym nie powinny być oferowane ani przez radcę prawnego, ani przez adwokata. Choć jak wiemy, już w Internecie możemy znaleźć mnóstwo ofert szkoleń prawniczych proponowanych przez kancelarie.

Działalność edukacyjna i punkty za szkolenia prawnicze

Istnieje jednak pewna sprzeczność ze wspomnianymi przepisami – przecież w ramach doskonalenia zawodowego radcowie prawni otrzymują punkty za udział w szkoleniach prawniczych.

Poza tym ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zobowiązuje administrację publiczną do organizacji czynności edukacyjnych, które mają zwiększyć prawną świadomość w społeczeństwie. Ustawa dopuszcza, aby zadania te były realizowane przez radców prawnych lub adwokatów.