Jakie świadczenia przysługują osobom z znacznym stopniem niepełnosprawności?

Jakie świadczenia przysługują osobom z znacznym stopniem niepełnosprawności?

Zasiłek pielęgnacyjny

Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS dla osób, które wymagają stałej lub długotrwałej pomocy w czynnościach życia codziennego. Za pomoc może być wypłacana nie tylko rodzinie lub bliskim, ale także specjalnym podmiotom. Świadczenie to jest dostępne dla osób, które ukończyły 18 lat, ale nie mają ukończonych 60 lat oraz posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje osobom zaliczonym do I i II grupy inwalidzkiej lub osobom, które uzyskały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przyznawany na stałe

Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zasiłku przyznawanego na stałe. Ten zasiłek jest wypłacany przez ZUS, a jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymują wyższy zasiłek niż osoby z niższym stopniem niepełnosprawności. Zasiłek ten przysługuje osobom zaliczonym do I i II grupy inwalidzkiej oraz osobom, które uzyskały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobista Kieszonkowa

Osobom z znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje również Osobista Kieszonkowa (OK). Jest to specjalne świadczenie wypłacane w wysokości nie mniejszej niż 100 złotych, które ma na celu zapewnienie osobie niepełnosprawnej godziwego życia. Świadczenie to przysługuje osobom zaliczonym do I i II grupy inwalidzkiej oraz osobom, które uzyskały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać Osobistą Kieszonkową, należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej ZUS.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Jest to specjalne świadczenie wypłacane przez ZUS lub inny organ właściwy. Dofinansowanie to może być wykorzystane do pokrycia kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Świadczenie to przysługuje osobom zaliczonym do I i II grupy inwalidzkiej oraz osobom, które uzyskały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności mogą również otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Jest to świadczenie wypłacane przez ZUS lub inny organ właściwy. Dofinansowanie to przyznawane jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który pomaga osobom niepełnosprawnym w aktywnym funkcjonowaniu w życiu codziennym. Świadczenie to przysługuje osobom zaliczonym do I i II grupy inwalidzkiej oraz osobom, które uzyskały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności mają również prawo do uzyskania ulgi rehabilitacyjnej. Jest to specjalne świadczenie wypłacane przez ZUS lub inny organ właściwy, które zwalnia osobę z znacznym stopniem niepełnosprawności z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie to przysługuje osobom zaliczonym do I i II grupy inwalidzkiej oraz osobom, które uzyskały orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do bezpłatnych leków

Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności mają również prawo do bezpłatnych leków. Jest to specjalne świadczenie wypłacane przez ZUS lub inny organ właściwy, które zapewnia osobie z znacznym stopniem