audyt informatyczny

Audyt informatyczny – co badają audytorzy?

Audyt IT to badanie i ocena infrastruktury informatycznej organizacji, zasad i operacji. Audyty technologii informatycznych określają, czy mechanizmy kontroli IT chronią zasoby firmy, zapewniają integralność danych i są zgodne z ogólnymi celami firmy. Audytorzy IT badają nie tylko fizyczne mechanizmy bezpieczeństwa, ale także ogólne kontrole biznesowe i finansowe, które obejmują systemy informatyczne.

Główne cele audytu

Ponieważ operacje w nowoczesnych firmach są coraz bardziej skomputeryzowane, audyty IT są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania kontroli i procesów związanych z informacją. Główne cele audytu IT to:

  • Oceń istniejące systemy i procesy, które zabezpieczają dane firmy.
  • Określ ryzyko dla zasobów informacyjnych firmy i pomóż zidentyfikować metody minimalizacji tego ryzyka.
  • Upewnij się, że procesy zarządzania informacjami są zgodne z przepisami, politykami i standardami dotyczącymi IT.
  • Określ nieefektywności systemów IT i związanego z nimi zarządzania.

Rodzaje audytów IT

Istnieje pięć głównych typów audytów IT, które można podzielić na dwa sposoby: ogólny przegląd kontroli i przegląd kontroli aplikacji. Kontrola ogólna dotyczy wszystkich obszarów organizacji, natomiast kontrola aplikacji dotyczy transakcji i danych związanych z konkretną aplikacją komputerową.

  • Systemy i aplikacje: Sprawdzenie, czy systemy i aplikacje są bezpieczne na wszystkich poziomach działalności, a także niezawodne, prawidłowe i wydajne.
  • Urządzenia do przetwarzania informacji: Weryfikacja, czy wszystkie procesy działają poprawnie i czy są w normalnych lub zakłócających warunkach.
  • Rozwój systemów: Potwierdzenie, że opracowywane systemy są tworzone zgodnie ze standardami organizacji.
  • Zarządzanie architekturą IT i korporacyjną: Sprawdzenie, czy zarządzanie IT jest ustrukturyzowane i efektywnie przetwarzane.
  • Telekomunikacja: bada serwery i zabezpieczenia sieci w celu ochrony przed naruszeniem.

Chociaż każdy audyt jest inny, proces audytu IT składa się zazwyczaj z czterech etapów: planowania, pracy w terenie, raportowania i działań następczych. Audyt to badanie istniejącego systemu, raportu lub podmiotu. Audyt IT to przegląd systemów IT organizacji, zarządzania, aplikacji, operacji, wykorzystania danych i innych powiązanych procesów.