geodeta Katowice

Jakie prace wykonuje geodeta?

Geodeta ma szerokie kompetencje i zajmuje się przede wszystkim podziałem nieruchomości. W zakresie świadczonych przez niego usług jest sporządzanie map, tyczenie obiektów budowlanych, wznawianie i ustalanie granic. Do tego wykorzystuje nowoczesne metody pomiarowe, takie jak skaning laserowy 3D. Zobacz, z jakimi sprawami możesz zwrócić się do geodeta Katowice.

Usługi geodezyjne są świadczone na rzecz osób prywatnych, instytucji i firm, a obejmują szereg prac związanych z tyczeniem granic działek, rozgraniczaniem nieruchomości czy sporządzaniem map. Nowoczesne przedsiębiorstwa rozszerzają swoja ofertę i proponują wsparcie geodety także  w kwestiach środowiskowych. Jeżeli zastanawiasz się, kiedy i dlaczego udać się do geodety, to koniecznie przeczytaj nasz artykuł!

Usługi świadczone przez geodetę

Niektóre pracownie geodezyjne mają wąskie specjalizacje, a inne działając na rzecz klientów oferują szeroki zakres usług. Należy do nich:

  • sporządzanie map do celów projektowych – podstawowe opracowania geodezyjno-kartograficzne wymagane na potrzeby indywidualnych projektów budowlanych,
  • sporządzanie map do celów prawnych – związane ze sprawami o ograniczenie praw rzeczowych, m.in. służebności gruntowych i podziałów do korzystania,
  • wytyczanie obiektów budowlanych – poprzedzone geodezyjnymi opracowaniami i pomiarami sytuacyjnymi, tyczenie uzbrojenia terenu, przyłączy mediów, zakładanie reperu roboczego na potrzeby budowlane,
  • skaning laserowy 3D metodą TLS – statyczne skanowanie naziemne obiektów topograficznych i inżynierskich,
  • pomiary powykonawcze budynków i budowli – przygotowanie wniosku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do pozwolenia o użytkowanie obiektu budowlanego,
  • wznowienie znaków granicznych, gdy na gruncie doszło do zniszczenia poprzednich znaków granicznych,
  • podziały ewidencyjne (geodezyjne) – zmiana struktury parceli lub parcel stanowiących całą nieruchomość, prowadząca do zmiany numeracji działek i powstania nowego przebiegu linii granicznych,
  • rozgraniczenia nieruchomości – wszczęcie postępowań rozgraniczeniowych, gdy brak jest dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym pozwalającej na zdefiniowanie granic nieruchomości,
  • ustalanie granic działki zgodnie z paragrafem 37 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości – udział w sprawach związanych z ustalaniem prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

 

Usługi geodezyjne są świadczone w imieniu klienta na podstawie pełnomocnictwa, jakie wydaje firmie geodezyjnej, z którą współpracuje.