komornik sądowy Warszawa

Jakie działania wykonuje komornik sądowy w Warszawie?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który zajmuje się wykonywaniem egzekucji majątku od dłużników. Jeśli wierzyciele nie mają możliwości uzyskania spłaty należności w terminie, komornik ma prawo rozpocząć działania polegające na zastosowaniu przymusu egzekucyjnego. Co to oznacza w praktyce? Jakie działania wykonuje komornik?

Czym zajmuje się komornik sądowy w Warszawie?

Komornik sądowy w Warszawie zajmuje się głównie egzekucją świadczeń pieniężnych. Dotyczy to między innymi niezapłaconych mandatów i rachunków. Komornik sądowy taki jak https://www.komorniksadowywarszawa.pl/ na zlecenie policji, spółdzielni mieszkaniowej lub dostawcy prądu sprawdza stan majątku dłużnika. Jeśli dłużnik otrzymuje regularne wynagrodzenie, komornik zajmuje jego część, odpowiadającą wysokości zaległego mandatu lub niezapłaconego rachunku.

Komornik sądowy w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych może wystąpić do pracodawcy o zajęcie części wynagrodzenia bądź do banku o zajęcie wskazanej kwoty, znajdującej się na koncie osobistym należącym do dłużnika.

Egzekucje świadczeń pieniężnych są jednymi z najczęściej wykonywanych prac przez komornika sądowego ze względu na wysoką liczbę niezapłaconych faktur, rachunków, mandatów oraz wynagrodzeń. Niewiele rzadziej komornik zajmuje się zabezpieczaniem roszczeń i przygotowaniem spisu inwentarza w przypadku egzekucji ruchomości należących do dłużnika. Zabezpieczenie roszczeń i tworzenie spisu inwentarza jest powszechne w przypadku firm, które nie regulowały na bieżąco swoich rachunków. Działania komornika mają na celu uniemożliwienie dłużnikowi sprzedaży majątku lub przepisania go na członków rodziny w ramach darowizny itp.

Kolejnym częstym zadaniem komornika sądowego w Warszawie jest egzekucja zaległych alimentów. Niezapłacone alimenty są ściągane przez komornika na wniosek rodzica opiekującego się dzieckiem, na które przyznano świadczenie. Egzekucja alimentów może być przeprowadzona zarówno z wynagrodzenia, jak i majątku dłużnika, z uwzględnieniem egzekucji nieruchomości.

Komornik sądowy a wydawanie nieruchomości i przeprowadzanie eksmisji

Komornicy sądowi na zlecenie osób prywatnych, miasta, spółdzielni mieszkaniowych i innych organów mogą przeprowadzać eksmisję i wydawać nieruchomości. Eksmisja jest przeprowadzana w przypadku sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej. Jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie opuścić domu, komornik w towarzystwie funkcjonariuszy policji dokonuje eksmisji. Następnie wydaje nieruchomość prywatnemu właścicielowi bądź przedstawicielowi spółdzielni mieszkaniowej lub zasobów mieszkań komunalnych w danej gminie.

W przypadku wydania nieruchomości i eksmisji komornik sądowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niedozwolone jest dokonywanie eksmisji na bruk bez względu na to, czy dłużnikowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego, czy też nie zostało ono określone w orzeczeniu sądu. Komornik może przeprowadzić egzekucję dopiero, gdy eksmitowana osoba ma zapewniony lokal socjalny z gminy lub może zostać przeniesiona na wolne miejsce w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych. Właściciel nieruchomości powinien się z tym liczyć i spokojnie zaczekać, aż komornik będzie miał podstawy do przeprowadzenia eksmisji zgodnie z prawem.

Nadzór licytacji komorniczych

Komornik sądowy jest zobowiązany do nadzorowania licytacji komorniczych z zajętego majątku dłużnika. Jego zadaniem jest przygotowanie wyceny ruchomości i nieruchomości, przyjęcie rękojmi od uczestników licytacji, a następnie nadzorowanie jej przebiegu i wskazanie osoby, która zadeklarowała wpłatę najwyższej kwoty. Ze względu na to, że część licytacji za pierwszym razem kończy się bez zgłoszenia ofert kupujących, komornik jest zobowiązany do wystawienia ruchomości i nieruchomości na ponowną licytację. W takim przypadku komornik dokonuje ponownej wyceny majątku i wyznacza nowy termin jego licytacji.