Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? Wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, do kogo jest skierowane i w jakiej sytuacji można z niego skorzystać? Problem niewypłacalności firmy jest niezwykle poważny, a ogłaszania upadłości wolałby bez wątpienia uniknąć każdy przedsiębiorca. Można takiego scenariusza na szczęście uniknąć, trzeba jednak wiedzieć, co należy zrobić, by pozostać na rynku. Uporanie się z kłopotami jest możliwe, a odzyskanie zdolności płatniczej jak najbardziej realne. W tak trudnej sytuacji powinno się jednak zwrócić o pomoc do doświadczonych specjalistów, przed którymi postępowanie restrukturyzacyjne nie ma żadnych tajemnic.

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowania restrukturyzacyjne mają różne formy, a wśród nich jest właśnie m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Znajduje się ono obok takich rozwiązań jak postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe czy postępowanie sanacyjne.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to sposób dla przedsiębiorców, dzięki któremu mają szansę uporać się z niewypłacalnością i zadłużeniem. Jego zastosowanie umożliwia szybkie ustalenie korzystnego planu spłaty wierzycieli i uregulowania wszelkich zobowiązań. Prowadzić to ma do odzyskania zdolności płatniczej dłużnika, unormowania się jego sytuacji i przywrócenia stabilności finansowej.

Jak działa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest na wniosek restrukturyzacyjny, który składa dłużnik. Forma uproszczona charakteryzuje się tym, że przedsiębiorca chroniony jest przed egzekucją komorniczą przez cały okres trwania postępowania, a wierzyciele nakłaniani są do zawarcia układu pozwalającego na unormowanie sytuacji zadłużonego przedsiębiorstwa. Skupia się to przede wszystkim na zmianie terminów płatności zobowiązań lub ich ewentualnej redukcji.

Jak przebiegają uproszczone postępowania restrukturyzacyjne? Najpierw dłużnik skontaktować się powinien z doświadczonym i zaufanym doradcą restrukturyzacyjnym, którego znaleźć można na stronie https://www.dgakancelaria.pl/. Następnie wyznaczany jest dzień układowy i tworzone są propozycje układowe. Dochodzi także do sporządzania spisu wierzytelności, po czym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawia się obwieszczenie w tej sprawie. Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do wierzycieli i negocjacje związane z ustalaniem planu restrukturyzacyjnego. Jeśli układ zostanie przyjęty przez strony i ustalony przez nadzorcę, wniosek o jego zatwierdzenie trafia dopiero do sądu. Jeśli sąd wyrazi zgodę na jego zastosowanie, dochodzi do zatwierdzenia układu, a następnie rozpoczyna się proces jego wykonywania przez dłużnika.

Jakie korzyści przynosi postępowanie restrukturyzacyjne uproszczone?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest drogą często wybieraną przez polskich przedsiębiorców, którzy nie mogą uporać się z zaciągniętymi zobowiązaniami. Związane jest to z faktem, że działanie to przebiega wyjątkowo szybko w porównaniu do innych rodzajów postępowań. W znacznej mierze odbywa się bez udziału sądu, a dodatkową zaletą jest fakt, że dłużnik w czasie jego trwania chroniony jest przed wszelkimi egzekucjami, które zostały przeciw niemu wszczęte.

W czasie trwania tego rodzaju postępowania nie można dłużnikowi także wypowiedzieć żadnych kluczowych umów, takich jak np. kredytu, dzierżawy czy najmu, o ile nie zezwoli na to nadzorca układu. W praktyce więc przedsiębiorca zyskuje w ten sposób pewność, że nie straci w tak trudnej chwili swojego życia siedziby firmy czy narzędzi, które są mu niezbędne do pracy.

Postępowanie restrukturyzacyjne w uproszczonej formie zakłada także, że w układzie zawarte mogą być wierzytelności zabezpieczone rzeczowo (np. kredyt zabezpieczony mieszkaniem). Co więcej, nie są do tego potrzebne zgody wierzycieli. Dłużnik nie może w tym przypadku też regulować zobowiązań, których nie zawarto w układzie, co ma pomóc mu w zapanowaniu nad tą skomplikowaną sytuacją oraz ustabilizowaniu swojej kondycji finansowej.

Minusy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Choć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, przygotowane dla przedsiębiorców, jest jednym z najskuteczniejszych i najszybszych sposobów na wyjście z kłopotów, ma ono też swoje minusy. Mowa tu głównie o bardzo krótkim czasie, jaki dłużnik ma na zawarcie układu ze wszystkimi swoimi wierzycielami. Zgodnie z przepisami, tego typu postępowania restrukturyzacyjne mogą zostać umorzone, jeśli po 4 miesiącach od chwili ich obwieszczenia, strony nadal nie osiągną porozumienia, a do sądu nie trafi wniosek o zatwierdzenie wypracowanego układu.

Kto może skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?

Postępowanie restrukturyzacyjne w trybie uproszczonym skierowane jest do wszystkich podmiotów, które mają tzw. zdolność restrukturyzacyjną. Zgodnie z przepisami więc skorzystać mogą z niego:

  • przedsiębiorcy;
  • wspólnicy osobowej spółki handlowej, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem;
  • spółki kapitałowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
  • wspólnicy spółki partnerskiej.