dotacje o rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czy osoby ubiegające się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być wyłączone z jej udzielenia?

Tak, na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2015 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1822) osoby ubiegające się o pomoc mogą być wyłączone z jej udzielania w przypadku wielu czynników. Przykładami, kiedy osoby ubiegające się o dotację mogą być wyłączone z jej udzielenia, gdy: – posiadają już własną działalność gospodarczą; – są zatrudnione na podstawie umowy o pracę; – korzystają z innej formy wsparcia, np. środków unijnych.

Kiedy osoby ubiegające się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być wyłączone z jej udzielenia ?  

Osoby ubiegające się o pomoc mogą być wyłączone z jej udzielania w przypadku: wchodzenia w związek małżeński; posiadania lub prowadzenia działalności gospodarczej; nie mogą również korzystać z pomocy osoby, które mają wykształcenie wyższe z tytułem doktora bądź doktora habilitowanego; osoby, które w przeszłości otrzymały pomoc udzieloną w ramach programu pomocowego w ramach działania 314; osoba mająca status rolnika ryczałtowego, rolnika ubezpieczonego ze środków publicznych, rolnika podatnika VAT; osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o dzieło; osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów; osoba świadcząca pracę na podstawie umowy o pracę; osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej; osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy niż wymienione wyżej; osoba, która otrzymała świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres rozpoczęcia realizacji biznesplanu.

Kiedy osoby pracujące, które ubiegają się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą jej nie dostać ? 

Osoby pracujące ubiegające się o pomoc mogą być wyłączone z jej udzielania w przypadku: osoba, która ma wykształcenie wyższe z tytułami doktora bądź doktora habilitowanego; osoba, która jest pracownikiem instytucji finansowej; osoba, która jest pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego; osoba, która jest pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, w tym w szczególności osoba pracująca w instytucji rządowej; osoba, która jest pracownikiem jednostki budżetowej; osoba, która jest pracownikiem jednostki straży granicznej; osoba, która jest pracownikiem jednostki policji; osoba, która ubiega się o dotację, nie może należeć do osoby żyjącej w związku małżeńskim, której współmałżonek jest osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą w ramach wykonywanej pracy zawodowej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia.